Taakomschrijvingen

Minicoördinator technisch
Omschrijving volgt nog.


 

Minicoördinator organisatorisch
De algemeen (organisatorisch) minicoördinator regelt alle voorkomende administratieve taken met betrekking tot de mini’s. Denk hierbij aan het aanvragen en verzorgen van spelerskaarten per team, het beheer en de uitgifte van wedstrijdshirts, teams aanmelden bij de Nevobo, het regelen van een ‘mini van de week’ en aandacht besteden aan kampioenschappen. Verder maak je per team de NAW-gegevens compleet en mail je deze naar de trainers/coaches. Ook verzorg je de wedstrijdschema’s naar de coaches. Je bent het aanspreekpunt voor de mini’s en hun ouders. In overleg met de technisch minicoördinator maak je de teamindeling en regel je trainers en coaches.


 

Scheidsrechter senioren neutraal
De vereniging moet voor het spelen in de promotieklasse en hoger scheidsrechters aanleveren om neutrale wedstrijden (dus niet van Volco) te gaan fluiten. Bij de promotieklasse heren en de derde divisie dames gaat het om twee scheidsrechters per team. Bij de promotieklasse dames gaat het om één scheidsrechter per team. De scheidsrechter vult een inzetbaarheidsverklaring in, zodat de Nevobo weet wanneer je kunt fluiten. De Nevobo bepaalt welke wedstrijden je moet fluiten. Iedere scheidsrechter fluit twaalf wedstrijden per seizoen. Als je zelf moet spelen of coachen, hoef je niet te fluiten. De wedstrijden die je gaat fluiten, liggen op een afstand tot 50 kilometer van je woonplaats.


 

Scheidsrechtersopleiding volgen
Elk lid vanaf de A-jeugd is verplicht om een instaptoets voor scheidsrechters te maken. Hierdoor leer je de spelregels beter kennen en daarnaast kan de vereniging je inzetten voor het fluiten van wedstrijden. De instaptoets kun je gemakkelijk zelf thuis maken. De toets bestaat uit 20 vragen waarvan je er 16 goed moet hebben. Aan de hand van het aantal goede antwoorden krijg je een advies. In dit advies staat genoemd tot wel niveau je mag fluiten.
De spelregels kun je nalezen via de volgende link:
http://www.volleybal.nl/data/bestanden/competitie/naslag/reglementen-en-regelgeving/2013-2017-spelregels.pdf
De instaptoets kun je gemakkelijk zelf thuis maken via de volgende link:
http://www.volleybal.nl/nevobo/verenigingen/opleidingen/tot-official/zaalvolleybal/instaptoets-3e-klasse-en-lager/toets
Je hebt je relatienummer van de Nevobo nodig om deze toets te kunnen maken. Het maken van de toets kost je ongeveer 45 minuten. Heb je de toets gehaald, dan word je door de scheidsrechterscoördinator ingedeeld om te fluiten bij thuiswedstrijden. Volco organiseert meestal één keer per jaar een cursusavond. Op deze manier hoef je het niet thuis alleen te doen. Tijdens deze avond leer je hoe je een wedstrijd moet leiden en wat je voor en na een wedstrijd moet doen. Na deze avond ben je bevoegd om scheidsrechter te zijn.


 

Scheidsrechterscoördinator neutraal
Als scheidsrechterscoördinator neutraal ben je de contactpersoon tussen de vereniging en de Nevobo (regio Noord-Oost) en aanspreekpunt voor de neutrale scheidsrechters van de vereniging. Als scheidsrechterscoördinator neutraal heb je de volgende taken. Je ontvangt naast de namen van de scheidsrechters ook de aanwijzingen per scheidsrechter van alle neutraal te fluiten wedstrijden door de vereniging. Je ontvangt alle relevante informatie zoals wedstrijd- en spelregelwijzigingen. Wanneer een scheidsrechter verhinderd is, zorg je voor vervanging. Indien dit niet lukt, stem je dit af met de Nevobo. Samen met de scheidsrechterscoördinator van de vereniging (zie hieronder) ga je elk jaar op zoek naar mogelijk nieuwe cursisten voor de scheidsrechterscursus. Bij voldoende aanmeldingen zorg je tijdens een scheidsrechterscursus ervoor dat de cursisten begeleid worden en dit kun je in overleg doen met al fluitende scheidsrechters. Indien nodig organiseer je aan het begin van het seizoen een contactavond waarin wijzigingen met betrekking tot de spelregels worden uitgelegd.


 

Scheidsrechterscoördinator vereniging
De scheidsrechtercoördinator vereniging zorgt ervoor dat tijdens alle thuiswedstrijden scheidsrechters worden ingepland. Aan het begin van het seizoen krijg je van de wedstrijdsecretaris een wedstrijdprogramma doorgestuurd en bij de thuiswedstrijden plan je scheidsrechters in. Je hebt een lijst met alle beschikbare scheidsrechters en probeert de juiste scheidsrechter bij de juiste wedstrijd te zoeken. Je kijkt dus ook of de betreffende scheidsrechter die je wilt indelen het niveau aankan. Ook is het belangrijk om te kijken of degene die je indeelt niet zelf moet spelen. Het is belangrijk is dat er genoeg scheidsrechters zijn, zodat scheidsrechters niet te vaak moeten fluiten. Aan het begin van het seizoen moet je dus eenmalig langs de teams om nieuwe scheidsrechters te werven. Dit doe je in samenwerking met de scheidsrechterscoördinator neutraal (zie hierboven). Nieuwe scheidsrechters die zich aanmelden moeten een toets doen via internet. Jij als coördinator zorgt ervoor dat de informatie die de nieuwe scheidsrechters nodig hebben wordt opgestuurd en houdt in de gaten of hij/zij slaagt. Heb je een grote groep nieuwe leden die scheidsrechter willen worden, dan kan je een scheidsrechterscursus organiseren, zodat de leden na een avondje cursus direct kunnen fluiten.


 

Coördinator wedstrijdleiding miniwedstrijden
De coördinator maakt bij aanvang van het seizoen de poule met scheidsrechters en tellers (24 leden per dagdeel) compleet en kloppend. Indien nodig werf je nieuwe scheidsrechters en tellers. Je informeert hen over de wedstrijddata (meestal 4 keer per jaar). Zodra het wedstrijdschema van een wedstrijdochtend bekend is, maak je een fluit- en telschema en mail je dit naar de scheidsrechters, tellers en webbeheerder. Enkele dagen voor de wedstrijdochtend stem je met de beheerder af dat de deuren van De Carrousel om 8.00 uur opengaan. Je krijgt de wedstrijdpapieren van de Nevobo via de wedstrijdsecretaris en deze check en sorteer je. Verder regel je consumptiebonnen van het Volcohome voor de scheidsrechters en tellers. Ook verzorg je de papieren richting de Nevobo en voer je de uitslagen in op de site van de Nevobo. (Voor zondags 12.00 uur)
Vaak ben je tijdens de wedstrijdochtend zelf aanwezig om als wedstrijdleiding (zie omschrijving hieronder) te fungeren.


 

Wedstrijdleiding miniwedstrijden
Als wedstrijdleiding bij de miniwedstrijden ben je een uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig om de velden op te bouwen en alles klaar te maken (schema’s ophangen, kleedkamers verdelen voor jongens en meisjes, ballen regelen, juryhok klaarmaken). Je checkt de teamopgaveformulieren aan de hand van de spelerskaarten. Ook roep je de te spelen wedstrijden om en bedien je de klok.


 

Wedstrijdsecretaris
Als wedstrijdsecretaris draag je zorg voor alle wedstrijdzaken en teamtaken die van belang zijn voor de wedstrijd. Na overleg met de Nevobo huur je De Carrousel in op de competitiedagen van Volco. Na overleg met het bestuur, de TC en de zaalwacht-, VolcoHome- en scheidsrechterscoördinator zorg je ervoor dat alle teams worden aangemeld voor de diverse competities bij de Nevobo. Je verzorgt het wedstrijdprogramma voor alle competitieteams exclusief mini’s en recreanten. Je zorgt ervoor dat teams worden aangewezen voor de taken behorende bij de thuiswedstrijden (bijv. tellen). Je zorgt ervoor dat, indien nodig, de papieren wedstrijdformulieren aanwezig zijn en je ziet toe op het gebruik van en biedt ondersteuning bij het digitale wedstrijdformulier. Je bent voor wedstrijdzaken de contactpersoon van de vereniging richting de Nevobo en andere verenigingen. De wedstrijdsecretaris is en blijft op de hoogte van reglementen ten aanzien van deelname aan competities en invallersbepalingen. Je houdt de verschillende teams op de hoogte van wijzigingen en aanvullingen in het competitieprogramma.


 

Zaalwachtcoördinator
De zaalwachtcoördinator stelt een zaalwachtpoule samen, houdt deze up to date en vult deze indien nodig aan. De zaalwachtcoördinator maakt een planning voor het hele seizoen, waarbij rekening wordt gehouden met wie wanneer zijn of haar eigen wedstrijd speelt. Per dagdeel moeten er twee mensen ingedeeld worden. Bovendien maakt de zaalwachtcoördinator een planning voor het Flatertoernooi en eventuele andere toernooien (jeugd, pd). De zaalwachtcoördinator overlegt met degene die de planning voor de bardiensten en scheidsrechters maakt, zodat dezelfde mensen niet tegelijk ingepland worden voor verschillende activiteiten. Aan het eind van het seizoen stuur je een evaluatieformulier naar de zaalwachtleden. Eventuele tips en opmerkingen pak je op en ga je mee aan de slag.


 

Zaalwacht
De zaalwacht (per dagdeel twee mensen) is aanwezig in de sporthal tijdens de competitiedagen. De zaalwacht zorgt ervoor dat alles rondom de competitie goed verloopt. Denk hierbij aan de aanwezigheid van tellers, scheidsrechters en wedstrijdformulieren. Daarnaast verricht je bepaalde taken tijdens de diensten, afhankelijk van welk dagdeel je zaalwacht hebt.


 

Bestuurslid
Het bestuur bestaat uit verschillende personen, waaronder de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, een TC-lid en een lid van de beheerscommissie Volcohome . Als bestuur ben je belast met de algemene leiding en het uit te voeren beleid van de vereniging. De leden van het bestuur worden door de ledenvergadering gekozen en gecontroleerd op de taken die ze uitvoeren. De taken van het bestuur zijn verdeeld over drie zuilen, te weten wedstrijd-technische zaken, algemene zaken en activiteiten. Per zuil wordt door het bestuur het te voeren beleid aangegeven. Als uitgangspunt geldt het huishoudelijk reglement en de statuten.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft als taak de dagelijkse leiding van de vereniging. Je neemt als bestuurd beslissingen over spoedeisende zaken.
Voor verdere informatie over de verschillende taken binnen het bestuur kun je navraag doen bij het huidige bestuur.


 

Lid kascommissie
De kascommissie controleert namens de ledenvergadering de boekhouding van de penningmeester. Je kijkt naar en maakt een analyse van de verschillen in de boekhouding van het lopende boekjaar ten opzichte van het voorgaande boekjaar en van de werkelijke cijfers ten opzichte van de begroting. De onderbouwing ontleen je aan facturen. Je controleert of de begroting van komend jaar realistisch is en of de banksaldi op de balans overeenkomen met de bankafschriften. Het is van belang dat je over een bepaalde mate van boekhoudkundige kennis beschikt. De zwaarte van deze taak zit vooral in de verantwoordelijkheid, aangezien je na de controle de ledenvergadering voorstelt om al dan niet decharge te verlenen aan de penningmeester. Het bijwonen van de ledenvergadering behoort daarom ook tot je takenpakket.


 

Lid technische commissie
De technische commissie (TC) geeft uitvoering aan de technische doelstellingen van de vereniging en adviseert het bestuur met betrekking tot deze doelstellingen. De TC zoekt trainers en coaches, denkt mee bij het inroosteren van trainingstijden en stelt voor het nieuwe seizoen teams samen aan de hand van enquêteformulieren, info van trainers/coaches en indelingstrainingen. De TC doet ook opgave van de jeugdteams met klasse-indeling en de seniorenteams aan de wedstrijdsecretaris. Verder draagt de TC betaalde trainers en coaches bij het bestuur voor ter benoeming en voert zij het beleid met betrekking tot trainers en coaches uit. Bovendien coördineert de TC het meetrainen met andere teams (met name van de jeugd) en zorgt zij dat nieuwe leden die zich in de loop van het seizoen aanmelden, in een team geplaatst worden.


 

Lid sponsorcommissie
De sponsorcommissie (SC) draagt bij aan het verbreden van de financiële draagkracht en de uitstraling van de vereniging. Wanneer een eventuele sponsor in beeld komt, dient men met de SC contact op te nemen. Zonder tussenkomst van de SC is sponsoring niet mogelijk. In de SC zit altijd iemand vanuit het bestuur, zodat er een directe link met het bestuur is. De SC legt op eigen initiatief of op voordracht van teams of personen contacten met potentiële sponsoren. De SC legt prestatie en tegenprestatie vast en verzorgt het moment waarop het contract met een officieel tintje wordt getekend. Ook volgt de SC de contracttermijnen en onderneemt zij tijdig actie voor verlengingen dan wel het zoeken van nieuwe sponsoren. Verder verzorgt de SC een jaarlijkse attentie voor sponsoren en is zij ‘gastvrouw’ voor sponsoren tijdens formele sponsormomenten. De SC stelt, indien nodig, informatie uit een overeenkomst beschikbaar aan belanghebbenden (bestuur, kledingbeheer, teams). De SC heeft contacten met de drukker/leverancier van kleding, borden en ander sponsormateriaal. Eens per zes weken houdt de SC een vergadering om de stand van zaken te bespreken en acties uit te zetten. Als een sponsor de financiële verplichtingen niet nakomt, neemt de SC, na een seintje van de penningmeester, vaak eerst contact op met de sponsor. Wanneer dit geen positieve uitkomst oplevert, wordt met de penningmeester afgestemd wat de volgende stap zal zijn. Als SC-lid is het belangrijk dat je commercieel gevoel hebt en overal op af durft te stappen.


 

Materiaalbeheer
Het materiaalbeheer wordt uitgevoerd namens het bestuur van de vereniging. Het doel is dat er op gepaste wijze wordt omgegaan met de ballentassen en de overige materialen. Als materiaalbeheerder heb je de volgende taken. Je zorgt ervoor dat alle teams voorzien worden van ballentassen. Je zorgt ervoor dat er voldoende ballen zijn voor de CMV-jeugd. Je zorgt er bij thuiswedstrijden voor dat er voldoende wedstrijd- en inspeelballen beschikbaar zijn. Alle ballen moeten worden voorzien van een unieke code, zodat goede controle mogelijk is. Je houdt een lijst bij waarop staat welke teams welke ballentassen in gebruik hebben. Je controleert of alle ballen op de juiste spanning zijn. Alle teams zijn zelf verantwoordelijk voor de aan hen beschikbaar gestelde materialen. Aan het einde van het jaar neem je alle ballentassen in of maak je een lijst wie welke ballentas in zijn bezit heeft. Je controleert aan het eind van het seizoen ook alle overige materialen van Volco en je meldt gebreken bij het bestuur.


 

Kledingbeheer
De kledingcommissie beheert de (sponsor)kleding van de vereniging voor de senioren en jeugd (exclusief mini’s). De verdeling gebeurt in overleg met de sponsorcommissie in verband met afspraken met de sponsoren. Aan het begin van het seizoen zorg je ervoor dat alle competitiespelende teams tijdig worden voorzien van voldoende wedstrijdshirts en eventueel overige sponsorkleding (sportbroekjes, inspeelshirts, trainingspakken, tassen). De teams krijgen de kleding in bruikleen gedurende het seizoen en de teamleden zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Elk team krijgt een formulier uitgereikt met vermelding van aantallen, shirtnummers en sponsornaam. Iemand uit het team controleert het formulier en voorziet het van naam, telefoonnummer, mailadres en handtekening en geeft het terug aan de kledingcommissie. Daarbij krijgt diegene een reglement ter inzage hoe de voorschriften zijn vastgelegd door het bestuur. Na afloop van het wedstrijdseizoen krijgen alle teams een kopie van het formulier per mail toegestuurd met het verzoek om alle in bruikleen gegeven kleding te verzamelen en op bepaalde data compleet en schoon in te leveren bij de kledingcommissie. De kledingcommissie sorteert, controleert op aantallen, maakt schoon, laat herstellen en treedt in overleg met het bestuur en/of de sponsorcommissie naar aanleiding van zoekgeraakte of volledig onbruikbare kleding of andere onvoorziene omstandigheden. De voorraad (sponsor)kleding is eigendom van de volleybalvereniging. Het bestuur is eindverantwoordelijk en zorgt voor voldoende wedstrijdkleding. Gedurende het seizoen blijven reserveshirts, -tassen en -pakken in bewaring bij de kledingcommissie.


 

Lid beheerscommissie Volcohome
De beheerscommissie Volcohome is een door het bestuur ingestelde commissie die zich inzet voor een goed en optimaal gebruik van het Volcohome. Als beheerscommissie heb je de volgende taken. Je zorgt voor de inkoop ten behoeve van het Volcohome. Je zorgt als lid van de beheerscommissie voor kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan de roerende en onroerende zaken. De coördinator van de beheerscommissie stelt een bardienstrooster en schoonmaakrooster op voor de leden van de vereniging. Als coördinator van de beheerscommsie Volcohome houdt je een eenvoudige boekhouding bij aangaande inkomsten en uitgaven en je stemt dit periodiek af met de penningmeester. Je zorgt er als coördinator ook voor dat de kas op correcte wijze wordt bijgehouden en dat de verplichtingen en afspraken met de Gemeente Ommen op een correccte wijze worden nageleefd. Indien de coördinator verhinderd is, kan hij één van de andere commisieleden vragen zijn taak (taken) waar te nemen.


 

Ledenadministratie
Bij de ledenadministratie komen de nieuwe aanmeldingen via de site binnen. Je meldt het nieuwe lid indien nodig aan bij de Nevobo. Het lid krijgt een code toegewezen en deze wordt aan de speler bekendgemaakt. Het nieuwe lid kan dan een pasfoto bij een fotograaf laten maken of een goede foto naar de ledenadministratie mailen. In het laatste geval voeg je de foto zelf in. De spelerskaart komt bij de ledenadministratie terecht en dan zorg je ervoor dat deze bij de juiste trainer terechtkomt. Met de minicoördinator heb je contact over welke mini’s wanneer moeten worden aangemeld. Aan het eind van het seizoen meld je de leden af bij de Nevobo. Verder zorg je er aan het begin van het seizoen voor dat alle teams worden voorzien van een mapje met de juiste spelerskaarten. Aan het eind van het seizoen moeten deze mapjes weer bij de ledenadministratie worden ingeleverd. Spelerskaarten van leden die zich afmelden bewaar je tot ze niet meer geldig zijn. Wanneer het afgemelde lid bij een andere vereniging gaat spelen, geef je de spelerskaart aan diegene mee.


 

100 puntensysteem verwerken en indelen
De 100 puntencommissie onderzoekt welke verenigingstaken door welke leden kunnen worden vervuld. De 100 puntencommissie stelt daartoe een enquête op en vraagt leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en/of overige vrijwilligers om deze in te vullen. In deze enquête kan men aangeven welke taken men al uitvoert en waarvoor men belangstelling heeft. De resultaten worden verwerkt in een schema. Indien voor een bepaalde taak vrijwilligers nodig zijn, bekijkt de 100 puntencommissie wie voor deze taak belangstelling heeft. Ook houdt de 100 puntencommissie in de gaten in hoeverre leden helpen bij de uitvoering van de verschillende taken.


 

Vertrouwenspersoon
Volco wil handelen in de geest van de gedragsregels van NOC*NSF. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leden van Volco ingeval er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Denk hierbij aan seksuele intimidatie, discriminatie, geweld en pesten. De vertrouwenspersoon kan rechtsreeks worden ingeschakeld door de melder, via het bestuur of via derden. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, wijst de weg naar hulp en denkt mee over preventie. De vertrouwenspersoon staat het slachtoffer te woord, probeert zich een beeld te vormen over de inhoud, aard en ernst van de situatie en legt dit schriftelijk vast. De vertrouwenspersoon rapporteert aan het bestuur en garandeert binnen wettelijke kaders de anonimiteit van de melder. Binnen Volco heeft de vertrouwenspersoon tevens de rol van bemiddelaar bij interne conflicten.


 

Couponactie
Als organisatie van de couponactie handel je namens het bestuur en heb je als doel het versterken van de financiële positie van de vereniging. Als organisatie van de couponactie woon je altijd de algemene ledenvergadering bij en zorg je ervoor dat je een actuele lijst van de leden hebt. Je organiseert vergaderingen om de couponactie te organiseren en je zorgt ervoor dat dit goed genotuleerd wordt. Doel is dit jaar om goed samen te werken met de sponsorcommissie, zodat er geen sponsoren vergeten worden. Via het bestuur zorg je ervoor dat er een vergunning aangevraagd wordt voor de verkoop van de coupons. Je zorgt ervoor dat alle stencils worden opgesteld en dat alle stencils worden uitgedeeld aan de leden, zodat ze kunnen invullen in welke straat ze willen lopen. Je zamelt deze stencils weer in en gaat vervolgens langs alle winkeliers om te kijken of ze willen meedoen aan de actie. Samen met de winkeliers stel je een advertentie op en je verzamelt het adverteergeld bij de winkeliers. Dit geld wordt afgegeven bij de penningmeester. Je zorgt ervoor dat de drukkerij op tijd op de hoogte is, zodat de advertenties doorgenomen kunnen worden. Je zorgt ervoor dat alle leden aan een straat gekoppeld zijn en dat ze voldoende vellen krijgen. Het is belangrijk dat er goed gepromoot wordt om zoveel mogelijk coupons te verkopen. Dit kun je doen door advertenties te plaatsen bij Ommen Leeft, Ommer Nieuws, Vechtdal Centraal en natuurlijk de site van Volco. Om alle coupons weer binnen te krijgen organiseer je twee avonden waarop de coupons weer ingeleverd kunnen worden. Als alles compleet is, draag je het geld af aan de penningmeester. En natuurlijk informeer je de leden over de uitslag.


 

Grote Club Actie
Elk jaar wordt de Grote Club Actie georganiseerd. De Grote Club Actie heeft als doel het versterken van de financiële positie van de verenging. Als organisator van de Grote Club Actie zorg je ervoor dat de verenging op tijd ingeschreven wordt om hieraan deel te nemen. Je zorgt ervoor dat de intekenlijsten op tijd worden uitgedeeld aan jeugdleden tot 16 jaar.
Nadat je de intekenlijsten hebt ingenomen, zorg je ervoor dat iedereen de verkochte loten krijgt. Je zorgt ervoor dat de opbrengst van de verkochte loten wordt opgehaald bij de leden. Het totaalbedrag stort je op de rekening van de vereniging in overleg met de penningmeester. Je zorgt ervoor dat de penningmeester een kosten en batenoverzicht krijgt van de actie.


 

Organiseren scholentoernooi
De commissie schoolvolleybal organiseert het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi voor basisscholen in de gemeente Ommen. De commissie start op eigen initiatief de voorbereidingen. De datum wordt vastgesteld (derde woensdagmiddag in maart) en kortgesloten met het bestuur. In overleg met het bestuur wordt de sporthal gereserveerd. Eventuele afstemming met andere huurders vindt in overleg plaats. De commissie informeert sporthalbeheerder en beheerders bar en regelt het wedstrijdsecretariaat. De commissie schrijft de scholen aan, zorgt voor een wedstrijdschema, stelt een toernooireglement op en regelt scheidsrechters en tellers, consumptiebonnen, EHBO, prijzen (wisselbeker, 1e, 2e en 3e prijs) en attenties en een fotograaf. Verder bouwt de commissie de velden op, breekt deze na afloop af, helpt bij het schoonmaken en houdt tijdens het toernooi de kleedkamers in de gaten. De commissie stemt af met de sponsorcommissie ten aanzien van sponsoring van (onderdelen van) het toernooi. Bovendien maakt de commissie een programmaboekje en wervende flyer en verzorgt zij de publiciteit voor en na het toernooi in overleg met het bestuur. Ook houdt de commissie een financieel overzicht bij en legt hiermee verantwoording af aan het bestuur.


 

Kantinedienstcoördinator
Als coördinator bardienst ben je ervoor verantwoordelijk om voor het hele seizoen de bardienst in te delen. Hierbij is het belangrijk dat je voorafgaand aan het indelen overleg hebt met de zaalwachtcoördinator en scheidsrechtercoördinator. Dit om ervoor te zorgen dat mensen niet dubbel worden ingepland. Daarnaast is het belangrijk om goed duidelijk te hebben wie wanneer speelt om te voorkomen dat mensen worden ingedeeld op tijdstippen dat ze zelf spelen. Bij ziekte of wanneer mensen niet kunnen zijn mensen verplicht dit bij je te melden. Wel is het belangrijk dat ze in eerste instantie zelf vervanging regelen. Het uiteindelijke rooster stuur je naar alle personen die bardienst hebben. Ook zorg je ervoor dat deze op de site van Volco geplaatst wordt. Je houdt voor jezelf een lijst bij met alle gegevens van personen die bardienst draaien. Mocht iemand stoppen met de taak dan geef je dit door aan de 100 puntencommissie. Als bardienstcoördinator heb je regelmatig contact met de beheers commissie van het VolcoHome om te kijken of alles goed verloopt. De mensen die bardienst doen zijn verplicht een online cursus te volgen. Deze bestaat uit een aantal vragen over hygiëne en veiligheid.


 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.